Promocija zdravja pri delu

> Domov > Čili za delo > Promocija zdravja pri delu

Promocija zdravja pri delu

Kaj je promocija zdravja

Promocija zdravja je strategija posredovanja med ljudmi in njihovim okoljem za zdravje. Je proces, ki omogoča, da ljudje oz. skupnosti povečajo nadzor nad dejavniki, ki vplivajo na njihovo zdravje, in na tej podlagi svoje zdravje izboljšajo. Promocija zdravja izhaja iz biopsihosocialnega koncepta zdravja, ki pravi, da je zdravje vir vsakdanjega življenja, ne pa življenjski cilj.

V okviru koncepta promocije zdravja se zdravje pojmuje kot sposobnost uresničevanja posameznikovih možnosti in kot pozitiven odziv na izzive okolja ter kot vzpostavljanje dinamičnega ravnotežja med človekom in njegovim okoljem. Promocija zdravja zahteva medresorsko in interdisciplinarno delovanje. Področja vplivanja so: oblikovanje zdrave javne politike, oblikovanje podpornih okolij, izobraževanje in usposabljanje ljudi, delo v lokalnem okolju in preusmerjanje težišča dejavnosti (primarnega) zdravstvenega varstva z zdravljenja na preventivo. Temeljni pristopi pri promociji zdravja so: zagovorništvo zdravja, omogočanje in posredovanje.

O promociji zdravja pri delu

Vizija promocije zdravja pri delu (PZD) so zdravi ljudje v zdravih organizacijah. PZD je skup dejavnosti, s katerimi skušamo v organizaciji večati vire za izboljševanje zdravja in dobrega počutja delovne sile in preprečevati slabo zdravje zaposlenih (vključno z boleznimi, povezanimi z delom, nezgodami, poškodbami, poklicnimi boleznimi in stresom). V procesu sodelujejo delodajalci, delavci in družba. Gre za dejavnosti, s katerimi na podlagi sprejete strategije v podjetju izboljšujemo zdravje tako, da spreminjamo okolje (fizično in socialno) in vedenja (npr. uporaba drog, nezdrava prehrana).

Koristi promocije zdravja pri delu

Delavci, ki delajo v kakovostnem delovnem okolju, so bolj zdravi in bolj motivirani. Posledično lahko pričakujemo, da:
 • se zmanjšajo stroški, povezani z boleznimi in bolniško odsotnostjo,
 • se zmanjša bolniški stalež,
 • se zmanjša delovna invalidnost,
 • se zmanjša fluktuacija delovne sile,
 • se poveča kakovost izdelkov in storitev,
 • je v organizaciji več inovacij,
 • se poveča produktivnost,
 • se poveča zadovoljstvo zaposlenih in strank ter
 • se izboljša ugled organizacije.
Poleg tega so raziskovalci so ugotovili, da se lahko med udeleženci programov promocije zdravja zmanjša odsotnost z dela za 12 % do 36 %. Izračunali so tudi razmerje med vložki v programe PZD in prihranki zaradi manjše odsotnosti z dela, ki naj bi segalo od 1 proti 2,5 do 1 proti 10,1. Hkrati raziskave kažejo, da je z vsakim evrom, vloženim v zdravje zaposlenih, mogoče prihraniti med 2,50 in 10,00 evrov.

Evropska mreža za promocijo zdravja pri delu (ENWHP)

Evropsko mrežo za promocijo zdravja pri delu (European Network for Workplace Health Promotion - ENWHP) so leta 1996 ustanovile organizacije s področja javnega zdravja ter zdravja in varnosti pri delu. S sprejemom Luksemburške deklaracije se je 31 članic mreže zavezalo k skupnemu razumevanju promocije zdravja pri delu. Članice si prizadevajo za širjenje primerov dobre prakse na področju promocije zdravja pri delu. K doseganju tega cilja prispeva tudi ustanavljanje neformalnih mrež na nacionalni ravni.

Predsednika ENWHP sta dr. Maria Dolores Solé iz španskega nacionalnega inštituta za varnost in higieno pri delu s sedežem v Barceloni in prof. dr. Karl Kuhn iz nemškega zveznega inštituta za varnost in zdravje pri delu s sedežem v Dortmundu. Delo ENWHP koordinira nemška zdravstvena zavarovalnica BKK – Bundesverband der Betriebskrankenkassen, finančno pa jo podpirata Evropska komisija in Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO).

Dejstva

Leto ustanovitve

1996
Predsedstvo
Dr. Karl Kuhn, dolgoletni sodelavec Zveznega inštituta za varnost in zdravje pri delu (BAuA), Dortmund

Dr. Maria Dolores Solé, Nacionalni inštitut za varnost in higieno pri delu, INSHT Barcelona
Tajništvo
ENWHP Network Secretariat
Prevent - Institute for Occupational Safety and Health Kolonel Begaultlaan 1A
B-3012 Leuven
Belgium

E-pošta: enwhp@prevent.be
Spletna stran: www.enwhp.org
Članstvo
31 predstavnikov nacionalnih ustanov na področju zdravja in varnosti pri delu, javnega zdravja, promocije zdravja in obveznega zdravstvenega zavarovanja iz držav EU, držav kandidatk, Švice in držav Evropskega gospodarskega prostora
Partnerji
Stalni partner: Evropska komisija
Drugi partnerji:
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO)
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmerEvropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Nacionalni forumi
ENWHP je dala pobudo za ustanovitev 19 nacionalnih mrež in forumov. Le-ti promovirajo promocijo zdravja pri delu v državah, članicah EU, v državah kandidatkah in državah Evropskega gospodarskega prostora.
Podpora oblasti
Mrežo podpira Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov Evropske komisije.

Mejniki


1996
Ustanovitev mreže
1997
Sprejem Luksemburške izjave (Luxemburg declaration), v kateri je navedena definicija promocije zdravja pri delu, ki jo sprejmejo po vsej Evropi.
1998
Sprejem Cardiffskega memoranduma o izzivih za promocijo zdravja pri delu v malih in srednje velikih podjetjih.
1997 – 1999
1. skupna pobuda: »Merila kakovosti in dejavniki uspeha za promocijo zdravja pri delu«: razvoj meril kakovosti, izdelava vprašalnika za somoocenjevanje in dokumentiranje modelov dobre prakse na področju promocije zdravja pri delu. 1. konferenca v Bonnu.
1999 – 2000
2. skupna pobuda: Promocija zdravja pri delu v majhnih in srednje velikih podjetjih: dokumentiranje meril in modelov dobre prakse, »Poročilo o promociji zdravja pri delu v majhnih in srednje velikih podjetjih«.
2. konferenca v Lizboni: sprejem Lizbonske izjave o zdravju pri delu v majhnih in srednje velikih podjetjih.
2001 – 2002

3. skupna pobuda: Promocija zdravja pri delu v javni upravi: analiza promocije zdravja pri delu v sektorju javne uprave v Evropi, ki je bila v tem času v procesu modernizacije in reform. Dokumentiranje primerov dobre prakse na podlagi opredeljenih meril kakovosti.
3. konferenca v Barceloni: sprejem Barcelonske izjave o Razvoju dobre prakse na področju zdravja pri delu v Evropi.
2002 – 2004
4. skupna pobuda: »Implementacija infrastrukture za promocijo zdravja pri delu« (Work Health I). Vzpostavitev primernih infrastruktur za promocijo zdravja pri delu v vsaki evropski državi s pomočjo oblikovanja nacionalnih forumov.
4. konferenca v Dublinu: »Mreženje za zdravje pri delu v Evropi«.
2004 – 2006
5. skupna pobuda: »Zdravo delo v starajoči se Evropi«: razvoj in širjenje strategij promocije zdravja pri delu, ki bi omogočile starejšim dlje delati.
5. konferenca v Linzu: Zdravo delo v starajoči se Evropi.
2005 – 2007
6. skupne pobude:
»Work Health II«: ugotavljanje specifičnih zahtev in izzivov v zvezi s promocijo zdravja pri delu v vzhodnoevropskih državah in državah kandidatkah«: vodi NCO Nemčija (do maja 2006)
»Razvoj struktur za širjenje primerov dobre prakse na področju promocije zdravja na delovnem mestu v državah, ki so postale članice EU leta 2004, in v državah pristopnicah«: vodi NCO Poljska (do maja 2006)
»Promocija zdravja pri delu v razširjeni Evropi«: vodi NCO Finska (do septembra 2007)
2007 – 2009
7. skupna pobuda: »Premikamo Evropo – kampanja za izboljšanje promocije zdravja pri delu na področju življenjskega sloga«: vodi NCO Italija
2009 – 2010
8. skupna pobuda: »Delo. Uglašeno z življenjem. Premikamo Evropo« - Promocija duševnega zdravja
2011 – 2013
9. skupna pobuda: »Delo. Prilagojeno vsem. Premikamo Evropo.« - Promocija zdravja za delavce s kroničnimi boleznimi

Luksemburška izjava o promocija zdravja pri delu

Izjavo so sprejele vse članice Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu na srečanju mreže, ki je bilo v Luksemburgu 27. in 28. novembra 1997. Dopolnjena je bila junija leta 2005.

Pri promociji zdravja pri delu (PZD) gre za skupne napore delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in blaginje delavcev.

Zdravje in blaginjo delavcev lahko dosežemo s kombinacijo:
 • izboljšav pri organizaciji dela in v delovnem okolju,
 • promocije dejavnega sodelovanja,
 • spodbujanja osebnega razvoja.

Uvod

Dva dejavnika sta osnova za dejavnost na področju PZD:
 • prvi je Okvirna direktiva o varnosti in zdravju na delovnem mestu (Direktiva Sveta 89/391/EC), ki je pripravila teren za preusmeritev tradicionalnih pogledov zakonodaje in prakse na zdravje in varnost pri delu;
 • drugi pa naraščajoče dojemanje delovnega mesta kot javnozdravstvenega okolja.

Za družbeno in ekonomsko blaginjo v Evropi je bistvena zdrava, motivirana in dobro kvalificirana delovna sila. Zato je Evropska komisija podprla pobudo za ustanovitev Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu (ENWHP). Pobuda je v skladu s 129. členom Pogodbe o Evropski uniji in s programom o dejavnosti v skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008). ENWHP vključuje organizacije iz vseh 27 držav – članic, držav evropskega gospodarskega prostora, Švice in držav – kandidatk. Organizacije v posameznih državah predstavljajo točke za stike z ENWHP (NCO).

Cilj mreže je ugotavljanje in širjenje primerov dobre prakse na področju PZD z izmenjavo izkušenj in znanja. Na tak način EU spodbuja države – članice, da postavijo PZD visoko na lestvici prednostnih nalog in da vgradijo vse, kar je povezano z zdravjem delavcev, v vse zadevne politike.

Izzivi za svet dela v 21. stoletju

V svetu dela se dogajajo in se bodo tudi vnaprej dogajale velike in pomembne spremembe. Nekateri problemi, s katerimi se bomo morali soočiti, so:
 • globalizacija,
 • brezposelnost,
 • naraščajoča uporaba informacijske tehnologije,
 • spremembe na področju zaposlovanja (npr.: delo za določen čas, delo za skrajšan delovni čas, delo na daljavo),
 • staranje,
 • naraščajoči pomen storitvenega sektorja,
 • naraščajoče število ljudi, ki delajo v majhnih in srednje velikih podjetjih,
 • usmeritev v uporabnike/stranke in upravljanje kakovosti.
Uspeh organizacij sedaj in v prihodnje je odvisen od dobro usposobljenih, motiviranih in zdravih delavcev. PZD ima zelo pomembno vlogo pri pripravi in opremi ljudi in organizacij, da se soočijo z naštetimi izzivi.

Promocija zdravja pri delu: naložba organizacij v prihodnost

Tradicionalni pristop k zdravju in varnosti pri delu, ki je usmerjen predvsem v zmanjševanje nezgod pri delu in preprečevanje poklicnih bolezni, je značilno prispeval k boljšemu zdravju na delovnem mestu. Vendar je postalo tudi jasno, da zgolj tak pristop ne more uspešno vplivati na vse prej naštete izzive.

Po uvedbi PZD bodo v organizacijah opazili zmanjšanje stroškov, povezanih z boleznimi, in istočasno porast produktivnosti. To bo rezultat bolj zdrave delovne sile, ki je bolj motivirana, ima večjo delovno moralo in boljše odnose s sodelavci.

PZD je sodobna korporativna strategija, usmerjena v zmanjševanje slabega zdravja (vključno z boleznimi, povezanimi z delom, nezgodami, poškodbami, poklicnimi boleznimi in stresom) in v večanje potencialov, ki promovirajo zdravje in blaginjo delavcev.

Promocija zdravja pri delu: zdravi ljudje v zdravih organizacijah

Delovno mesto različno vpliva na zdravje in bolezni. Delo lahko povzroči slabo zdravje, če morajo delavci delati v razmerah, ki škodujejo zdravju, če so premalo vešči ali če nimajo vzajemne pomoči sodelavcev. Istočasno lahko delo predstavlja vir osebnega razvoja in razvoja veščin in spretnosti.

PZD vpliva na mnoge dejavnike, povezane z delom, ki lahko izboljšajo zdravje zaposlenih. Ti so:
 • Načela upravljanja in metode, ki upoštevajo, da so delavci nujni dejavnik za uspeh organizacije in ne zgolj strošek.
 • Kultura in temu primerna načela vodenja, ki vključujejo sodelovanje zaposlenih in spodbujajo motivacijo in odgovornost vseh zaposlenih.
 • Načela organizacije dela, ki omogočajo zaposlenim primerno ravnovesje med službenimi zahtevami, nadzorom lastnega dela, ravnijo veščin in družbeno podporo.
 • Politika ravnanja s človeškimi viri, ki dejavno vključuje zadeve v zvezi s PZD.
 • Celostne storitve zdravja in varnosti pri delu.
PZD temelji na dokazih in deluje

PZD temelji na multisektorskem in multidisciplinarnem sodelovanju in je lahko uspešna le, če so ji vsi ključni igralci predani.

PZD lahko doseže cilj »zdravi ljudje v zdravih organizacijah« le, če je usmerjena v skladu z naslednjimi navodili:
 • Vsi zaposleni morajo biti vključeni (sodelovanje).
 • PZD mora biti integrirana v vse pomembne odločitve in na vsa področja organizacije (integracija).
 • Vsi ukrepi in programi morajo biti zasnovani v skladu s ciklom reševanja problemov: analiza potreb, oblikovanje prednostnih nalog, načrtovanje, implementacija, stalni nadzor in evalvacija (vodenje projekta).
 • PZD vključuje ukrepe z različnih področij, ki so usmerjeni v posameznika in v okolje. Kombinira strategijo zmanjševanja tveganj s strategijo razvoja varovalnih dejavnikov in potencialov, povezanih z zdravjem (vsestranskost).
Prednostne usmeritve Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu (ENWHP)

Evropska mreža za promocijo zdravja pri delu koordinira izmenjavo informacij in širjenje primerov dobre prakse v Evropi. Organizacije, ki so njene članice, so se zavezale, da bodo oblikovale mreže na nacionalni ravni. Vse dejavnosti in prednostne naloge temeljijo na načelu subsidiarnosti in podpirajo sodelovanje med državami članicami. Upoštevaje prihodnje izzive in glede na cilj, da bi bilo čim več delovnih mest deležnih promocije zdravja, ENWHP meni, da predstavljajo podlago za delo v prihodnosti naslednje prednostne naloge:
 1. Zvišati zavest o PZD in promovirati odgovornost za zdravje v vseh zainteresiranih skupinah.
 2. Ugotavljanje in širjenje primerov dobre prakse.
 3. Razvoj navodil za učinkovito PZD.
 4. Zagotoviti zavezo držav – članic, da bodo osvojile te politike.
 5. Lotiti se specifičnega izziva, ki ga predstavlja delo z majhnimi in srednje velikimi podjetji.
 6. Na državni ravni razviti podporno infrastrukturo, ki vključuje vse relevantne interesne skupine. Tako se oblikuje trajna baza za širjenje in vključevanje PZD.


Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ