Projekt Phare in razvoj vsebin

> Domov > Čili za delo > Projekt Phare in razvoj vsebin

Projekt Phare in razvoj vsebin

Program Čili za delo smo razvili v letih 2005 in 2006 v okviru projekta, ki smo ga financirali iz sredstev Phare za vseživljenjsko izobraževanje. Oblikovali smo izobraževalni program za svetovalce za promocijo zdravja pri delu in številna gradiva. Izobraževalni program smo razdelili na več modulov:
  • Analiza zdravja delavcev,
  • Preprečevanje poškodb pri delu,
  • Ergonomski ukrepi na delovnem mestu,
  • Preprečevanje obremenitev zaradi izpostavljenosti kemijskim dejavnikom pri delu,
  • Organizacijski ukrepi v delovnem okolju,
  • Obvladovanje doživetij preobremenjenosti (stresa) in
  • Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi pri delu.
Program tako po vsebinski kot izvedbeni plati  od vsega začetke sproti dopolnjujemo. Tako je leta 2009 s pomočjo sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije nastal tudi nov modul –
  • Preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu. programu dodajamo tudi splošne vsebine: o promociji zdravja pri delu, načrtovanju projektov, in timskem delu.
Vsebina modulov je natisnjena v priročniku za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, v podporo širjenju programa pa smo razvili še informativno zloženko, knjižico in plakat ter zgoščenko s kratkimi predstavitvami posameznih modulov kot didaktično gradivo za svetovalce za promocijo zdravja pri delu ter spletno stran www.cilizadelo.si.

Poleg vsebinskih modulov smo oblikovali tudi koncept mreže za promocijo zdravja pri delu, ki zagotavlja širjenje programa v podjetja. Na različnih ravneh povezuje organizacije in posameznike, ki lahko kakorkoli pripomorejo k boljšemu zdravju delavcev in razvoju promocije zdravja pri delu v Sloveniji. Pomemben člen te mreže so svetovalci za promocijo zdravja pri delu, ki skupinam za zdravje v zainteresiranih podjetjih posredujejo znanje in veščine za samostojno izvajanje programa. Primeri dobre prakse iz tujine namreč kažejo, da so ukrepi promocije zdravja uspešni le, če jih izvajajo zaposleni sami, ne pa zunanji strokovnjaki.
 


Priročnik Čili za delo              Letak Čili za delo                     Knjižica Čili za delo                Plakat Čili za delo


Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki