Aktualno

> Domov > Aktualno > Odziv na predlog Zakona o kanabisu in izdelkih z višjo vsebnostjo THC

Novice

< Nazaj na novice

Odziv na predlog Zakona o kanabisu in izdelkih z višjo vsebnostjo THC

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje opozarja na negativne učinke za zdravje prebivalstva, ki bi jih prineslo sprejetje predloga Zakona o kanabisu in izdelkih z višjo vsebnostjo THC, in poziva Odbor za zdravje Državnega zbora, da pri presoji predloga zakona upošteva strokovne argumente in znanstvene dokaze ter prepreči poskus legalizacije konoplje za t. i. osebno rabo oz. rabo »za zadevanje«.

Pričakovana škoda ne odtehta ekonomskih koristi

Predlog zakona sloni na utemeljitvah, ki so izrazito enostranske in zavajajoče, predvsem pa zanemarjajo vidik zdravja prebivalstva in argumente v zvezi s tem. Sprejetje takšnega zakona bi povzročilo resno in dolgoročno škodo za javno zdravje v Sloveniji, za onesposabljanje delovne populacije in s tem gospodarske rasti, predvsem pa bi ogrozilo zdravje najranljivejših – malčkov, otrok in mladostnikov. Hkrati tudi ekonomske koristi, na katere se sklicujejo predlagatelji, ne bi odtehtale pričakovane družbene škode.

Pri oceni ekonomskih koristi in škode zaradi uvedbe zakona je namreč v sedanjem gradivu upoštevana zgolj ekonomska škoda zaradi zdravljenja odvisnosti od kanabisa, spregledani pa so vsaj še naslednji stroški zaradi uporabe kanabisa:

1. stroški zaradi upada storilnosti delovne populacije,
2. stroški osipa mladostnikov iz izobraževanja,
3. stroški zdravljenja in rehabilitacije zaradi večje obolevnosti (akutne in kronične bolezni), s tem povezane povečane bolniške odsotnosti, zgodnjega upokojevanja ter prezgodnja umrljivost (pred 65. letom),
4. izpad delovne sile zaradi problematične rabe in odvisnosti ter posledično uvajanje novih delavcev,
5. stroški nezgod in poškodb pod vplivom kanabisa na delovnem mestu, v prometu in domačem okolju,
6. povečani stroški hospitalizacij zaradi posledic uporabe kanabisa,
7. povečani stroški zaradi sprejemov na urgenci zaradi zastrupitev s kanabisom,
8. povečano število zastrupljenih otrok s kanabisom,
9. povečani stroški zdravljenja odvisnosti od THC v kanabisu, ki je v Sloveniji že zdaj med najpogostejšimi vzroki za vstop v centre za zdravljenje odvisnosti od drog itd.

Grožnja zdravju otrok in mladostnikov

Zakon bi najbolj ogrozil zdravje otrok in mladostnikov. Raziskave kažejo, da mladostnike pred uporabo kanabisa varuje splet dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši: vrstniška skupina, ki ne uporablja kanabisa, zaznana nedostopnost kanabisa, neuporaba tobaka in alkohola. Dokazano je namreč, da je zaznana dostopnost kanabisa ob izdelanih stališčih o neškodljivosti kanabisa vzročno povezana s pogostostjo uporabe kanabisa pri mladostnikih. S stopnjevanjem zaznane dostopnosti se možnosti za uporabo kanabisa močno povečujejo ali povedano z drugimi besedami: tisti mladostniki, ki menijo, da jim je kanabis zlahka dostopen, imajo 4,5-krat večjo verjetnost, da bodo kanabis uporabili. Da prepovedi in omejevanje uporabe pri mladostnikih delujejo, kažejo tudi podatki, pridobljeni v raziskavi ESPAD (Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino), ki v štiriletnih intervalih poteka vse od leta 1995, nazadnje pa bila izvedena leta 2015 (več v prilogi). Tak ukrep je dokazano učinkovit, čeprav ga predlagatelji zakona med ukrepi za preprečevanje škodljivih posledic rabe izdelkov z višjo vsebnostjo ne omenjajo. Informiranje in obveščanje javnosti, ki ga navajajo kot enega glavnih ukrepov, je bistveno manj učinkovito, še posebej pri otrocih in mladostnikih.

Utemeljena bojazen je, da se bo z legalizacijo in sprostitvijo pridelave doma močno povečal odstotek mladostnikov, ki bodo začeli uporabljati kanabis. Glede na določila predlaganega zakona bodo namreč otroci in mladostniki popolnoma nezaščiteni tudi v domačem okolju, kjer bodo lahko starši pridelovali kanabis za domačo uporabo. Otroci in mladostniki bodo izpostavljeni pasivnemu kajenju kanabisa, rastlina lahko ogroža malčke in otroke, ki spoznavajo svet skozi usta, še najbolj problematičen pa je zgled staršev. Poleg tega se bo pojavilo tudi tveganje za zastrupitev otrok z izdelki, kot so npr. piškoti z vsebnostjo konoplje.

Pozitivni učinki omejevanja kajenja tobaka bi se izničili

V Sloveniji se večina kanabisa vnese v telo s kajenjem džointov (mešanica tobaka in kanabisa) – torej je treba računati tudi na povečano obolevnost in umrljivost ne samo zaradi škodljivih učinkov kanabisa ampak tudi zaradi kajenja tobaka ter sovplivov kopice škodljivih snovi, med katerimi so številne rakotvorne. Pozitivni učinki enega najsodobnejših zakonov o omejevanju uporabe tobaka, ki se kažejo v upadanju rabe tobaka tako med mladostniki kot tudi v drugih starostnih skupinah, bi bili tako kaj hitro izničeni.

V predlogu Zakona o kanabisu in izdelkih z višjo vsebnostjo kanabisa je še cela vrsta trditev in ugotovitev, ki niso podprti z znanstvenimi dokazi, poleg tega se predlagatelji zakona ne dotikajo problematike varnosti v prometu in v delovnem okolju.

Dodatno gradiva:
Kanabis med mladostniki – povzetek podatkov iz raziskave ESPAD
Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2017
Report on the Drug Situation 2017 of the Republic of Slovenia

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik