Aktualno

> Domov > Aktualno > Zaščita pred koronavirusom v delovnem okolju

Novice

< Nazaj na novice

Zaščita pred koronavirusom v delovnem okolju

V spletni anketi, ki jo je v času od 1. do 8. aprila izpolnilo 84 svetovalcev za promocijo zdravja pri delu, nas je zanimalo, kakšne ukrepe za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom uvajajo slovenska podjetja. Velika večina organizacij, ki jih predstavljajo anketiranci, je v času razglasitve epidemije delovala v manjšem obsegu oz. z manj zaposlenimi (46 organizacij ali 55%) ter ob vsaj delni uvedbi dela na domu (49 ali 58%), četrtina (23) podjetij je začasno prekinila proizvodnjo, le manjši delež (10 ali 12%) pa jih je nadaljevalo delo v enakem obsegu. Zaposleni so v največji meri (51 podjetij ali 66%) koristili letni dopust (predvsem dopust iz leta 2019) in višek ur, več kot 60% (ali 47) podjetij pa je svojim zaposlenim odredilo tudi čakanje na delo na domu.

Največ anketirancev (43 ali 62%) je odgovorilo, da ukrepe načrtuje ožje vodstvo, v 31 podjetjih (45%) so ustanovili krizni štab oziroma posebno skupino, v 23 primerih (33%) je za načrtovanje zadolžena kadrovska služba, v 22 primerih pa služba za varnost in zdravje pri delu. Manj kot četrtina podjetij (16) je k sodelovanju pritegnila izvajalca medicine dela, 13 podjetij (19%) je vključilo predstavnike delavcev, le v 12 primerih (17%) je načrtovanje in izvajanje ukrepov zaupano skupini za zdravje in prav v toliko podjetjih je vključen svetovalec za promocijo zdravja.

Ukrepi na delovnih mestih ter osveščanje in izobraževanje zaposlenih

Med ukrepi na delovnih mestih organizacije najpogosteje zagotavljajo dezinfekcijska sredstva (50 ali 75%), redno prezračujejo delovne prostore (48 ali 72%), razkužujejo delovne površine in opremo (47 ali 70 %) ter zagotavljajo maske (46 ali 69%) in rokavice za enkratno uporabo (41 ali 61 %). V 34 podjetjih (51%) so zaposlene razporedili na ustrezno razdaljo, v 9 (13%) primerih pa so delovna mesta ločili s pregradami.

Za boljšo osveščenost in znanje o higienskih in drugih ukrepih podjetja najpogosteje na vidnih mestih nameščajo navodila za pravilno umivanje in razkuževanje rok (56 organizacij ali 82 %) ter opozarjajo na osnovne higienske ukrepe na oglasnih deskah, po intranetu in e-pošti (54 ali 79 %), sledijo opozorila zaposlenim, naj ne hodijo v službo z znaki okužbe (49 organizacija ali 72 %), ter drugi ukrepi.

Ukrepi za omejitev neposrednih stikov med zaposlenimi

Med ukrepi za omejevanje neposrednih stikov so anketiranci najpogosteje navajali omejitev oz. prepoved sestankov »v živo« (52 organizacije ali 77%), službenih poti (50 ali 76%) ter stikov s strankami in zunanjimi sodelavci (49 ali 74%), namesto tega so podjetja v veliki meri uvedla e-komunikacijo (45 podjetij ali 68%). Da se zaposleni ne bi v večjem številu srečevali ob prihodu na delo in odhodu z dela, je 20 organizacij (30%) uvedlo fleksibilen delovnih čas, prav toliko pa jih je uvedlo izmensko delo, da bi zmanjšali število delavcev v eni izmeni. V 25 podjetjih (35%) zaposlenim merijo telesno temperaturo pred začetkom dela.

Organizacije so v veliki meri prepovedale oziroma omejile druženje v skupnih prostorih (42 ali 68%) in na zunanjih površinah (32 ali 52%), čas malice razporedile tako, da je v jedilnici naenkrat manj ljudi (25 ali 40%), oziroma so uvedle razdeljevanje malic brez osebnega stika (11 podjetij ali 18%).

Ukrepi za boljo obveščenost in krepitev socialne opore

Velika večina anketirancev je odgovorila, da organizacije redno obveščajo zaposlene o ukrepih in drugih informacijah v zvezi s koronavirusom (46 ali 71%) in da so vodstva oziroma skupne službe na voljo za odgovore in pojasnila (45 ali 69%). Poleg tega 29 organizacij (45%) spodbuja krepitev podpore med zaposlenimi, 21 (32%) jih nudi tudi možnost psihološkega svetovanja, 13 podjetij (20%) je vzpostavilo posebno telefonsko številko.

Za konec: kaj podjetja pogrešajo za učinkovitejše ukrepe


Kar 56 podjetij (81%) ima dovolj informacij in znanja za načrtovanje in izvajanje ustreznih ukrepov, tisti anketiranci, ki informacije in dodatno znanje pogrešajo, pa so zapisali, da si želijo: (bolj) jasnih smernic glede priporočenih ukrepov (npr. so maske ustrezna zaščita ali ne); natančnih sporočil, katera sredstva za razkuževanje površin so ustrezna; demonstracij uporabe zaščitne opreme in sredstev za razkuževanje; slikovnih gradiv za zaposlene; pojasnil o širjenju okužbe in možnosti prenosa, predvsem pri posameznikih brez tipičnih znakov; možnosti čustvene in socialne podpore.

Rezultate ankete v širši obliki najdete TUKAJ.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki